About


บล็อก "Production-Cost เป็นบล็อกเชิงวิชาการ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตที่สำคัญมาก เพราะเป็นแนวทางในการเพิ่มทำไรทางหนึ่ง รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสในการขายและการแข่งขันที่สูงนปัจจุบันด้วย.

หากเนื้อหามีข้อผิดพลาดโปรดแนะนำมาที่ blogspots@gmail.com

ขอบคุณครับ

Admin

12/10/2013