ระบบการผลิตระบบการผลิต (Production System)
ระบบการผลิต หมายถึง ระบบที่ใช้ในการจัดการกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบการผลิตประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ

[ Input ==> Processing ==> Output ]

1. ปัจจัยการผลิต (Input/Material)
ปัจจัยการผลิตหมายถึง วัตถุดิบ แรงงาน พลังงาน ต่างๆ ที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพ.

2.กระบวนการแปลงสภาพ (Processing)
กระบวนการแปลงสภาพ เป็นการนำปัจจัยการผลิตต่างๆ มาเข้าสู่กระบวนการแปลงภาพด้วยกรรมวิธีต่างๆ  เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

3.ผลผลิต (Output/Product)
ผลผลิตอาจหมายถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ได้จากการแปรรูปวัตถุดิบ

ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งด้าน ปริมาณ(Quantity), ราคาหรือต้นทุน(Cost), และเวลาซึ่งหมายถึงการส่งมอบ(Delivery) หรือ QCD ซึ่งการที่จะทำให้ QCD เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะเป็นการบริหารจัดการระบบการผลิตใน 3 ขั้นตอนหลัก คือ

1.การวางแผนการผลิต(Production Planning)
การวางแผนการผลิต เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆ ทีมีอยู่เพื่อให้เกิดการดำเนินการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น แผนการผลิตรายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี เป็นต้น

2.การดำเนินการผลิต(Production Operation)
การดำเนินการผลิต เป็นการดำเนินการตามกระบวนการการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการผลิต

3.การควบคุมการผลิต(Production Control)
การควบควบคุมการผลิต เป็นขั้นตอนการเผ้าติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้กระบวนการผลิตอยู่ในขั้นตอน วิธีการที่กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต มีแนวโน้มที่การผลิตจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดงานเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต

ประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency)
ประสิทธิภาพในการผลิตสามารถวัดได้จาก อัตราผลิต(Output) เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิตที่ป้อนเข้าไป ตามสมการดังนี้

[ Production Efficiency = (Output / Input)x100% ]

นั่นหมายถึงว่า จะเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงที่สุด 100% เมื่อไม่มีการสูญเสียในการผลิต ซึ่งในทางปฏิบัติจริงเป็นไปค่อนข้างยาก จึงต้องพยายามให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ดังที่เราจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาและเกิดกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพงานอยู่เสมอ.

No comments:

Post a Comment